print

Акимат Шетского района проводит конкурс по предоставлению земельных участков, который состоится 1 июля 2019 года 11-30 ч

Шет ауданының әкімдігі жер учаскелерін 2019 жылдың 1 шілде күні сағат 11-30-да конкурс өткізеді. Мекен-жайы Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақсу-Аюлы селосы, Шортанбай жырау көшесі, 24 / Акимат Шетского района проводит конкурс по предоставлению земельных участков, который состоится 1 июля 2019 года 11-30 ч. По адресу: Карагандинская область, Шетский район,село Аксу-Аюлы, ул Шортанбай жырау, 24.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

   Шаруа немесе фермер қожалығын немесе ауыл шарушылығы өндірісін жүргізү үшін ауыл шаруа шылығы мақсатындағы жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру бойынша конкурсқа ұсынылатын жер учаскелерінің тізі «Шет ауданы әкімінің аппараты» ММ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

       Перечень земельных участков выставляемых на конкурс по предоставлению права временного возмездного землепользования

             (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства из земель

     сельскохозяйственного назначения Государственным учреждением «Аппарат акима Шетского района»

           

 ЕСКЕРТПЕ:Жеке және заңды тұлға болып табылатын қатысушы конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар ұсынады:1) конкурсқа қатысуға арналған өтінім; 2) конкурстық ұсыныс; 3) тартылған инвестициялардың көлемін растау туралы банк кепілдіктері немесе қаржы институты кредит комитетінің оң шешімі. (Инвестиция сомасында өнімдерді сақтау және өңдеу объектісін салуға, ауыл шаруашылығы жануарларын ұстауға арналған үй-жайлар салуға, технологиялық жабдықтарды сатып алуға бағытталған қаражат есепке алынбайды).Конкурстық ұсыныста:Бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарынөңдеп-өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, құрылатын жұмыс орындарының саны);2) Шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту жөніндегі іс-шараларды орындау;3) Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс.Конкурстық ұсыныстың беттері нөмірленіп, тігілген түрде мөрленген немесе өшірілмейтін сиямен жазылған жабық конвертте ұсынады, конкурстық ұсыныстың соңғы беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) үшін – қатысушының қолымен және заңды тұлғалар үшін – бірінші басшының (немесе сенімді өкіл) қолымен және мөрімен (бар болса) куәландырылады.Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қабылдау және тіркеу конкурс өткізу туралы хабарлама жарияланған күннен бастап күнтізбелік отыз күн өткен соң 2019 жылдың «10» маусымнан бастап 2019 жылдың «28» маусым аралығында өтінім қабылдау және тіркеу жүргізіледі.Конкурсқа шығарылатын жер учаскелерінің орналастыру схемасымен жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсында, ауылдық округтердің және аудандық жер қатынастары бөлімінің ақпарат бұрыштарынан танысуға болады. Толық ақпаратты «Қарағанды облысы Шет ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ-нен мына байланыс телефондары арқылы 8710-31-2-12-70 алуға болады.ПРИМЕЧАНИЕ:Участник, являющийся физическим и юридическим лицом, для участия в конкурсе представляет следующие документы:1) заявка на участие в конкурсе; 2) конкурсное предложение; 3) банковская гарантия или положительное решение кредитного комитета финансового института о подтверждении объема привлекаемых инвестиций (В сумме инвестиций не учитываются средства, направленные на строительство объекта хранения и переработки продукции, строительство помещения для содержания сельскохозяйственных животных, приобретение технологического оборудования).Конкурсное предложение должно содержать:1) бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество создаваемых рабочих мест);2) обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению мероприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;3) обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики Казахстан, включая Правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, выполнению индикативных показателей по диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии со специализацией региона, соблюдению научно-обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований.Конкурсное предложение представляется участником конкурса в закрытом конверте, отпечатанное или написанное несмываемыми чернилами в прошитом виде с пронумерованными страницами, где последняя страница заверяется: подписью участника – для физических лиц (или доверенного лица) и подписью первого руководителя (или доверенного лица) и печатью (при ее наличии) – для юридических лиц.Прием и регистрация заявок на участие в конкурсе производится по истечении тридцати календарных дней со дня опубликования извещения о проведении конкурса с «10» июня 2019 года по «28» июня 2019 года. Со схемой размещения земельных участков, выставляемых на конкурс можно ознакомиться на интернет-ресурсе местного исполнительного органа и с уголков информации сельских округов и районного отдела земельных отношений. Более подробную информацию можно получить в ГУ «Отдел земельных отношений Шетского района Карагандинской области по телефонам: 8710-31-2-12-70.

            №

п/п

Жер учаскесінің орналасқан жері (ауылдық   округтен арақашықтығы км, жер учаскесінің лот№)

Местоположение земельного участка (отдаленность от сельского округа, среднее расстояние, км.

№ лота земельного участка

Өңірдің ауыл шаруашылығы на мамандануы

Сельскохозяйствен         ная специализация региона

Жалпы ауданы, га Жалға беру мерзімі, жыл

Общая площадь земельного участка, га Срок аренды, лет

Алқаптардың құрамы, оның ішінде

Состав угодий, из них

Топырақтың сапалық сипаттамасы, (орташа   балл бонитет)

Качественная характеристика почв (балл бонитета)

Сумен қамтамасыз етілуі

Водообеспеченность

Өзгеде

Иное

Егістік

Пашня

Шабын-дық

Сенокосы

Жайылым     -дық

Пастбища

Басқа алқаптар

Другие земли

1

 

Шет   а/о,

Шетский с/о

Үңірек а. 43 шақырым, 43 км от с. Унирек

Лот №84

Егін егу,

растениеводство

86,0 га

15жыл

15лет

86,0

-

-

-

16

Су жоқ,

Воды нет

 

2

 

Ақжал к/ә

Ақжал к.47 шақырым,

47 км от п.Акжал

Лот №176

мал шаруашылығы,

животноводство

1900,0 га

15жыл

15лет

-

-

1895,0

5,0

8

Құдық бар,

Есть колодец

 

 

3

Ақжал к/о,

Акжалский с/о Ақжал к.45 ш., 45 км от п.Акжал

Лот №174

мал шаруашылығы,

животноводство

760,0031 га

15жыл

15лет

-

-

759,0

1,0031

8

Су жоқ,

Воды нет

 

4

 

Ақжал к/о, Ақжал к.45 ш., 45 км от п.Акжал

Лот №173

мал шаруашылығы,

животноводство

990,002 га

15жыл

15лет

-

-

988,0

2,002

8

Су жоқ,

Воды нет

 

5

 

Ақжал к/о, Ақжал к.44шақырым,

44 км от п.Акжал

Лот №171

мал шаруашылығы,

животноводство

1260,0114 га

15жыл

15лет

-

-

1257,9800

2,0314

8

Су жоқ,

Воды нет

 

6

 

Ақадыр к/о-Агадырьский п/о

Ақадыр к. 85 шақырым / 85 км от п.Агадырь

Лот № 107

 

мал шаруашылығы,

животноводство

3789,0 га

15жыл

15лет

-

-

3757,0

32,0

10

Су жоқ,

Воды нет

 

7

 

Өспен а/о, Өспен а. 11 ш., 11 км от с.Успенское

Лот №281

мал шаруашылығы,

животноводство

520,1516 га

15жыл

15лет

-

-

516,8516

3,3

11

Су жоқ,

Воды нет

 

8

 

Аудандық жер қоры,   районный земельный запас, Мойынты к.82 ш., 82 км от п.Мойынты

Лот № 268

мал шаруашылығы,

животноводство

3000,0 га

15жыл

15лет

 

-

2966,5

33,5

8

Су жоқ,

Воды нет

 

9

Ақадыр к/о-Агадырьский п/о

Ақадыр ауылынан 22 шақырым / 22 км от с.Агадырь

Лот №283

мал шаруашылығы,

животноводство

2405,0 га

15жыл

15лет

-

-

2379,8

25,2

10

Өзектер бар,

Есть ручьи               

 

10

Кеншоқы а/о, Кеншокинский с/о Нұра а. 30 ш., 30 км от с.Нура

Лот №143

мал шаруашылығы,

животноводство

1485,0 га

15жыл

15лет

-

-

1480,0

5,0

11

Өзен бар,

Есть река

 

11

Ақжал к/о,

Акжалский п/о   Ақжал к.25 ш., 25 км от п.Акжал

Лот №219

мал шаруашылығы,

животноводство

1961,0 га

15жыл

15лет

-

-

1956,0

5,0

8

Құдық бар,

Есть колодец

 

12

Ақжал к/о,

Акжалский п/о   Ақжал к.35 ш., 35 км от п.Акжал

Лот №185                        

мал шаруашылығы,

животноводство

2180,0 га

15жыл

15лет

-

-

2172,5

7,5

8

Өзектер бар,

Есть ручьи

 

 

13

Ақжал к/о,

Акжалский с/о   Ақжал к.42 ш., 42 км от п.Акжал

Лот №175

мал шаруашылығы,

животноводство

945,0966 га

15жыл

15лет

       -

-

942,0

3,0966

8

Су жоқ,

Воды нет

 

 

14

Ақадыр к/о-Агадырьский п/о

Ақадыр кентінен 35 шақырым / 35 км от п.Агадырь

Лот №192            

мал шаруашылығы,

животноводство

1789,2822 га

15жыл

15лет

     -

-

1486,0

303,2822

10

Су жоқ,

Воды нет

 

15

Ақжал к/о,

Акжалский п/о   Ақжал к.21 ш., 21 км от п.Акжал

Лот №32          

мал шаруашылығы,

животноводство

700,0 га

15жыл

15лет

-

-

698,0

2,0

8

Құдық бар,

Есть колодец

 

16

Шет а/о, Шетский с/о

Үңірек а. 50 шақырым, 50 км от с. Үнирек

Лот №291

мал шаруашылығы,

животноводство

415,1 га

15жыл

15лет

-

-

413,1

2,0

11

Өзектер бар,

Есть ручьи

 

 

17

Ақой а/о,   Акойский с/о

Ақой а.10 шақырым/ 10 км от с.Акой

Лот№276

мал шаруашылығы,

животноводство

282,3032 га

15жыл

15лет

-

133,0

280,3032

2,0

11

Өзектер бар,

Есть ручьи

 

 

18

Өспен а/о,

Успенский с/о

Өспен а. 12 ш., 12 км от с.Успенское

Лот №178

мал шаруашылығы,

животноводство

93,5 га

15жыл

15лет

-

-

92,5

1,0

11

Өзектер бар,

Есть ручьи

 

 

19

Ақжал к/о,

Акжалский п/о Ақжал к.41 ш., 41 км от п.Акжал

Лот №169

мал шаруашылығы,

животноводство

1000,0 га

15жыл

15лет

-

-

997,5

2,5

8

Су жоқ,

Воды нет

 

20

Ақжал к/о,

Акжалский с/о   Ақжал к.41 ш., 41 км от п.Акжал

Лот №170

мал шаруашылығы,

животноводство

1250,0 га

15жыл

15лет

-

-

1247,7

2,3

8

Құдық бар,

Есть колодец

 

21

Ақшатау к/о

Акшатауский п/о, Ақшатау к.32 шақырым, 32 км от п.Акшатау

Лот№205

мал шаруашылығы,

животноводство

846,5356 га

15жыл

15лет

-

-

845,55

0,9856

9

Өзектер бар,

Есть ручьи

 

 

22

Ортау а/о, Ортауский с/о, Ортау а. 24 шақырым., 24 км от с.Ортау

Лот№292

мал шаруашылығы,

животноводство

680,0 га

15жыл

15лет

-

-

667,1

12,9

10

Өзектер бар,

Есть ручьи

 

 

23

Кеншоқы а/о, Кеншокинский с/о, Нұра а.   22 шақырым, 22 км от с.Нура

Лот№293

мал шаруашылығы,

животноводство

1007,0 га

15жыл

15лет

-

27,0

915,0

92,0

11

Өзектер бар,

Есть ручьи

 

 

24

Кеншоқы а/о, Кеншокинский с/о, Нұра а. 19 шақырым., 19 км от с.Нура

Лот№294

мал шаруашылығы,

животноводство

380,0 га

15жыл

15лет

-

25,0

377,0

3,0

11

Өзектер бар,

Есть ручьи

 

 


Количество посещений: 974


Наверх