Interactive map

+
-
Krasnopolyanskiy
Nurtaldynskiy
Dariya
Taldinskiy
Burminskiy
Akoyskiy
Batykskiy
S.Seyfulin
Shet
Aksu-ayuly
Akshonsky
Nizhniy
kayratky
Uspensky
Kektenkolsky
Ortausky
K. Mynbaeva
Bosagaysky
Kiyktinsky
Moiyntinsky
Akzhalsky
Agadyrsky
Tagylinsky
Kenshokinsky
Akchatausky
Zhambyl
Burminsky
(Stripped. area.)
Shet
district
land reserve
Shet district
land reserve
>Shet district land reserve
Moiyntin
land reserve

Above